Často kladené dotazy (FAQ)

Jaký je princip tepelného čerpadla?

Princip TČ

Tepelné čerpadlo odebírá ve výparníku tepelnou energii z okolního prostředí – ze vzduchu nebo ze země. K tomu slouží podchlazené chladivo, které do sebe tuto energii absorbuje. Množství této energie v našem okolí je prakticky nevyčerpatelné, nemá však vhodnou teplotu. Proto je nutné jeho teplotu zvýšit na využitelnou hodnotu. To zajistí kompresor pomocí stlačení chladiva. Horké chladivo je vedeno do kondenzátoru, kde je energie předána do vody a současně dojde ke zkapalnění chladiva. Kapalné chladivo vstupuje do expanzního ventilu, kde je prudce snížen jeho tlak a teplota – podchlazené chladivo tak může ve výparníku odebrat z okolního prostředí další energii. Celý cyklus se opakuje.

Co je COP (topný faktor)?

COP, neboli topný faktor, udává poměr získaného výkonu a dodaného elektrického příkonu. Čím vyšší je COP, tím efektivněji tepelné čerpadlo pracuje. Pro provoz tepelného čerpadla je třeba dodat pouze energii pro pohon kompresoru, případně pro oběhové čerpadlo nemrznoucí směsi (u tepelného čerpadla „země – voda“) nebo ventilátoru venkovní jednotky (u tepelného čerpadla „vzduch – voda“). Tato energie se podílí na získaném výkonu pouze z 1/4 až 1/3, zbývající energii získáme z okolního prostředí. Hodnota topného faktoru je závislá na mnoha okolnostech. Nejvýraznější je závislost na teplotě výstupní topné vody a na teplotě zdroje, t.j. teplotě okolního vzduchu nebo teplotě nemrznoucí kapaliny.

Co znamená údaj B0....?

Aby mohl uživatel porovnat jednotlivé výrobky na trhu, udává se topný faktor vždy za stejných základních podmínek. Pro tepelná čerpadla„země – voda” je základní parametr B0/W35 – teplota nemrznoucí směsi ze země 0 °C a teplota výstupní topné vody 35 °C. U tepelných čerpadel „vzduch – voda” je základní parametr A2/W35 – uvažovaná teplota venkovního vzduchu 2 °C a teplota výstupní vody 35 °C. Tato základní hodnota by však měla být vždy doplněna o další hodnoty, např. B5/W45 nebo A7/W45. Vždy vyžadujte hodnoty naměřené dle normy ČSN EN 14511 v certifikované laboratoři.

Je tepelné čerpadlo hlučné?

Tepelné čerpadlo systému „země – voda” má pružně uložený kompresor a zdvojenou akustickou izolaci skříně. Celková hladina akustického tlaku je 40,3 dB ve vzdálenosti 1 m. To odpovídá hluku větší chladničky.
Tepelné čerpadlo systému „vzduch – voda” má uvnitř objektu umístěnou pouze vnitřní jednotku s oběhovým čerpadlem, které je v uzavřené skříni neslyšitelné. Venkovní jednotka obsahuje kompresor a ventilátor s řízenými otáčkami, které jsou ještě softwarově omezeny. Při vhodném umístění na pozemku tak nebudete Vy, ani Vaši sousedé obtěžováni nadměrným hlukem.

Lze kombinovat TČ a ostatní zdroje obnovitelné energie?

Při stanovení koncepce pokrytí požadavků ohřevu teplé vody a přípravy topné vody je nutné prověřit ekonomickou vhodnost případné kombinace TČ s dalšími OZE*. Nejčastější kombinace jsou s krbovými nebo peletkovými kamny s teplovodním výměníkem a solárním systémem. U TČ „země – voda” je COP celoročně téměr konstantní. U TČ „vzduch – voda” je COP nejvyšší v letním období, kdy má největší výtěžnost i solární systém. V tomto období je ale potřeba energie pouze pro ohřev TV, systémy si konkurují a nevyužívají se plně jejich možnosti. V zimním období pak solární systém přispívá do celkové bilance energií velmi málo, při instalování zdrojů na biomasu se zisk solárního systému potlačuje na minimum.
Kombinace TČ s kotlem na zemní plyn se nedoporučuje nejen vzhledem k pořizovacím nákladům, ale také k rozdělování pokrytí energie mezi dva zdroje energie, čímž klesá výhodnost využití parametrů každého z nich.

Do jaké venkovní teploty mi TČ vzduch-voda vytopí dům?

Výkon všech tepelných čerpadel vzduch–voda klesá se snižující se venkovní teplotou. Teplota, při které přestane výkon TČ dostačovat, se nazývá teplota bivalence. Pod tuto teplotu je nutné připojit tzv. bivalentní zdroj – elektrické spirály v zásobníku IZT nebo jiný zdroj (externí elektrický kotel apod.). Teplota bivalence závisí na typu tepelného čerpadla, teplotě topné vody a tepelné ztrátě objektu. Vysokoteplotní tepelná čerpadla typu HP s technologií vstřikování chladiva mohou často pracovat bez bivalentního zdroje – pracují až do venkovní teploty -25 °C a mají menší pokles výkonu při nízkých venkovních teplotách.

Jaký tarif od dodavatele elektřiny je vhodný pro systémy s TČ?

Pro systémy s TČ je určen tarif D56d s operartivním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Nízký tarif elektřiny lze používat i pro ostatní elektrické spotřebiče v domě a náklady na provoz spotřebičů v domácnosti jsou tak výrazně nižší, než například při vytápění plynem.

Kolik ušetřím peněz při vytápění tepelným čerpadlem proti vytápění plynem nebo elektřinou?

Úspory závisí na typu TČ, otopné soustavě a dalších parametrech. Orientačně se dá počítat s úsporami kolem 30 % oproti plynu a 40–50 % oproti elektrickým přímotopům. V případě použití nízkotepolotních otopných systémů (např. podlahové vytápění), mohou být úspory i vyšší.

Lze nainstalovat TČ do objektu, kde je vytápění na tuhá paliva a staré litinové radiátory?

Ano, ve většině případů je to možné. Tyto systémy jsou sice provozovány na nárazově vyšší teplotu (např. 80 °C), ale jsou často výrazně předimenzovány a provozovány s velkými útlumy. Vysokoteplotní tepelná čerpadla typu HP s teplotou výstupní vody až 60 °C jsou pro většinu těchto instalací při nepřerušovaném provozu vhodná. Litinové radiátory s velkým objemem topné vody jsou pro TČ také velmi vhodné.

Jaké jsou největší výhody zásobníků IZT?

Největší výhodou je samotná koncepce akumulační nádrže, kdy je v objemu zásobníku neagresivní topná (kotlová) voda a ostatní média (pitná voda, solární kapalina) v nerezových výměnících. Pokud se navíc do topné vody přidají inhibitory koroze, může být životnost zásobníku až několik desítek let a je výrazně vyšší, než například u smaltovaných zásobníků.

Jaké zdroje tepla lze do IZT napojit a co vše lze řídit regulacemi řady RG pro IZT?

Zásobníky řady IZT-U jsou velmi univerzální a umožňují připojení mnoha zdrojů tepla - tepelných čerpadel, zdrojů na biomasu (řízené i neřízené), kotlů na tuhá paliva, plynových kotlů a fotovoltaických panelů. Navíc je každý zásobník řady IZT-U vybavem dvěma elektrickými spirálami s výkonem každé spirály 4 kW. Všechny tyto zdroje jsou řiditelné regulacemi řady RG, navíc tato regulace řídí i další funkce (např. ekvitermní topné okruhy).

Budu mít při průtočném ohřevu dostatek teplé vody pro sprchování a koupání?

Množství z teplé vody závisí na objemu zásobníku IZT, teplotě vody v zásobníku a provedení výměníku TV. Z hlediska možství získané TV jsou vždy výrazně výhodnější zásobníky s výměníkem TV po celé výšce zásobníku (nízké zásobníky IZT-U-T a vysoké zásobníky IZT-U-TTS, případně IZT-U-TS v systémech bez solárních kolektorů). Teplota výstupní teplé vody je pouze o cca 5 °C nižší, než je teplota v horní části zásobníku IZT.

Je průtočný ohřev teplé vody hygienický?

Ohřev TV v zásobnících IZT-U probíhá průtočně v nerezových výměnících z nerezového materiálu AISI 316L, který je určen pro tzrvalý styk s pitnou vodou a potravinami. Kvalita teplé vody tedy závisí pouze na kvalitě vody ve vodovodním řádu a není ovlivněna výluhy z po trubí, jako např. u průtočného ohřevu ve výměnících měděných. Objem vody ve výměníku je cca 10–20 litrů a je tedy po několika desítách sekund vyměněn a při průtočném ohřevu tak nehrozí rozmnožení bakterií legionelly a není nutné pravidelné nahřívání zásobníku na vysoké teploty.

Musím ohřívat v letním období celý zásobník kvůli ohřevu teplé vody?

Pokud není na zásobník IZT napojen solární systém a zásobník se ohřívá pouze vestavěnými elektrickými spirálami, je běžně v provozu pouze horní el. spirála a spodní část zásobníku může zůstávat studená. Nehrozí tedy velké úniky tepla přes izolaci zásobníku.