Dátum: 14.3.2017

Aktuality

V první části se zaměříme na vytápění

Ohledně teplovzdušného vytápění (větrací jednotky s rekuperací a cirkulací) vzduchu existuje mnoho polemik a obav z doposud ne zcela vžitého systému vytápění. Tento článek je věnován problematice vytápění a chlazení vzduchotechnickými jednotkami. Poukazuje na výhody jednotek s cirkulací, které komfortně řídí jak samotné větrání, tak udržování odpovídajících teplot v zimě (vytápění) nebo v létě (chlazení).

Větrací jednotky s cirkulací firmy ATREA, souhrnně označené DUPLEX R5, jsou přímo uzpůsobeny pro tepelné úpravy vnitřního prostředí, navíc zcela nezávisle na větracím vzduchu. Mohou být provozovány v různých pracovních režimech:

Pracovní režimy větracích jednotek DUPLEX R5
Nejčastější námitkou proti použití rekuperačních jednotek s cirkulací pro vytápění je údajný nedostatečný výkon pro pokrytí tepelných ztrát v otopném období (nebo tepelných zisků v letním období). Údajně také jednotky během vytápění rapidně snižují relativní vlhkost a prakticky znemožňují komfortní řízení teplot uvnitř objektu. V další části příspěvku tyto omyly objasníme.

Teplovzdušné vytápění nelze aplikovat u standardních rekuperačních jednotek, resp. vytápět venkovním čerstvým a následně ohřátým vzduchem (pracovní režim 1). Pokud by se totiž udržoval permanentní přívod čerstvého vzduchu během topné sezóny, docházelo by k velkému ohřevu vzduch o teplotě po rekuperaci mezi 16 °C až 19 °C, který by se dohříval na teplotu potřebnou k vytápění – např. 35 °C. Navíc čerstvý venkovní vzduch, který projde při mrazivých dnech rekuperačním výměníkem je velice suchý. Reálná relativní vlhkost po rekuperaci i 12–15 %. Z toho jasně vyplývá, že vytápění pomocí klasické rekuperační jednotky (pracovní režim 1) je zcela NEVHODNÉ a opravdu by docházelo k rapidnímu snížení relativní vlhkosti.

Odlišná situace nastává v případě použití rekuperačních jednotek s cirkulací DUPLEX R5, které mají oproti standardním jednotkám o čtyřech hrdlech navíc jedno cirkulační, využívané pro sání z objektu pro potřeby vytápění/chlazení. U vytápění touto jednotkou (pracovní režim 2) je nasáván pobytový vzduch cca 21 °C zevnitř objektu (např. z chodeb) a v jednotce je dohříván na požadovanou teplotu např. 35 °C. Po ohřevu je vracen zpět do objektu. Při srovnání s režimem 1 je u cirkulační jednotky dosaženo úspory energie (je nižší teplotní gradient pro dohřev vzduchu pro vytápění) a nedochází k vysoušení objektu permanentním větráním, protože je nasáván vnitřní vzduch, nikoliv suchý venkovní. Je-li objekt vytápěn pomocí rekuperační jednotky s cirkulací, dochází ke snížení relativní vlhkosti na akceptovatelnou úroveň 30–40 %, situace je tak velice blízká běžným způsobům vytápění, jako jsou systémy podlahového vytápění nebo otopná tělesa.

Systém ATREA

Dynamická odezva systému

Předností teplovzdušného systému je rychlost změny teploty v interiéru na základě požadavků od uživatelů domu nebo vlivem změny vnitřních zisků (např. oslunění objektu, vaření, krb). Z hlediska flexibility vnitřní teploty hraje nejvyšší roli akumulační složka v jednotlivých místnostech. Jelikož je hlavní zdroj vytápění mimo temperované prostory, sníží se teplota během pár desítek minut bez nutnosti energetických ztrát (tzn. bez otevření oken a vyvětrání teplého vzduchu). V případě, že chce uživatel snížit teplotu v domě, například pro spánek (z 22 °C během dne na 20 °C pro noční režim), na ovladači sníží teplotu a vytápění začne okamžitě temperovat na nižší teplotu. V prostoru je minimum naakumulované energie, resp. pouze teplý vzduch – ten začne po snížení teploty chladnout. Ve srovnání s ostatními otopnými soustavami (např. podlahové vytápění) je nástup okamžitý.

V nízkoenergetických/pasivních domech je složka chladnutí u soustav s akumulací (např. podlahové vytápění) v řádu několika hodin, spíše dnů. Tím, že domy mají velice nízkou spotřebu energie, je ve hmotě uloženo velké množství energie, které jen pozvolna ztrácí uložený výkon. Z tohoto pohledu je pro regulaci v pasivních domech zcela nevhodné použití podlahového vytápění (obecně soustav s velkou akumulací), které pouze velice pomalu umožňuje změnu nastavené teploty a tím množství dodané energie tak, aby pružně reagovala na vnitřní zisky (např. oslunění objektu, vaření, krb).

Je vytápění hlučné?

Stejně jako ostatní aspekty i akustická stránka systému vychází ze správného návrhu. Pokud si uživatelé nechají zpracovat kvalitní projektovou dokumentaci (tzn. správné dispoziční řešení vyústek, jejich počet a umístění v prostoru), není žádný důvod se tohoto systému obávat. Jednotka navíc rovnoměrně reaguje na teplotu v domě a nespouští se na plný výkon, který je určen spíše pro rychlý zátop nebo intenzivní chlazení. Vytápění probíhá na menší otáčky.

Výhodou jednotek DUPLEX R5 je enormně nízká hlučnost při větrání (daná větší dimenzí pro vytápění). Proudění a hlučnost jsou nejpalčivějšími body u rozhodování o pořízení systému teplovzdušného vytápění. Z tohoto důvodu máme instalován teplovzdušný systém na naší vzorové realizaci – vzorovém pasivním domu v obci Koberovy, ve kterém si klienti sami mohou vyzkoušet a reálně prověřit jak samotnou hlučnost, tak i proudění vzduchu z vyústek a vnímání v prostoru celého domu.

Koordinace mezi jednoduchostí ovládání a vlastním pocitem je pak mnohem důležitější, než všechny argumenty výrobce. Doporučujeme tedy všem, kteří mají pochybnosti o tomto systému, aby si jej přijeli vyzkoušet.