Dátum: 11/2002
Společnost ATREA s.r.o. obdržela z rukou ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka ocenění za vítězný projekt v soutěži "Země pro vnoučata 2002".
Toto prestižní ocenění bylo uděleno za projekt energetické koncepce a realizaci nízkoenergetického domu v obci Koberovy. Tento dům byl uveden do provozu koncem roku 2001 a byla v něm uplatněna celá řada experimentálních zařízení a systémů:
 • nadstandardní tepelně-technické parametry všech obvodových konstrukcí progresivní dřevostavby výrobce RD Rýmařov:
  • obvodové stěny R = 6,6 m2K/W
  • stropy podkroví R = 7,6 m2K/W
  • okna Heat Mirror k = 0,7 W/m2K
 • precizně realizovaná parotěsná zábrana, zajišťující vzduchotěsnost objektu nižší než n=1,0 h-1 při zkušebním podtlaku Δp=50 Pa
 • moderní teplovzdušné vytápění s integrovaným větráním a rekuperací tepla v jednotce řady DUPLEX RD
 • sezónní přívod větracího vzduchu přes zemní registr ("klimatizace")
 • vzduchový solární okenní kolektor
 • akumulační zásobník vzduchového solárního systému v podobě zdvojené středové zdi objektu, s dynamickým nabíjením cirkulujícím vzduchem
 • integrovaná krbová vložka jako bivalentně-akumulační topný zdroj vestavěný do akumulační zdi, s automatickým přepínáním režimu provozu
 • vodní solární systém vakuových kolektorů s velkoobjemovou akumulací s trivalentním energetickým zásobením
 • průtočný ohřev teplé užitkové vody v zásobníku topné vody IZT s výraznou teplotní stratifikací
Originální systém teplovzdušného vytápění a řízeného větrání s rekuperací (obr. 1) vytváří příjemné tepelně-vlhkostní mikroklima ve všech místnostech domu, s jednoduchým nastavením všech provozních režimů.
Přiváděný vzduch je nasáván přes zemní registr, který je tvořen potrubím Ø200 mm uloženým v hloubce 2m a délky cca 22 m. V letním období extrémních venkovních teplot tento systém zajišťuje přívod chlazeného vzduchu a naopak v zimním období zajišťuje předehřev přiváděného vzduchu. Tím se výrazně zlepšuje klima a zmenšují energetické nároky.
Solární jižní průčelí objektu tvoří vzduchový solární okenní kolektor výšky 5,6 m a velikosti cca 16 m2. Kolektor je sestavený z vnějšího zasklení Ditterm a vnitřního zasklení Heat Mirror s mezilehlou reflexní folií ("tepelné zrcadlo"), s výraznou selektivní tepelnou propustností obou zasklení. Cirkulující vzduch se v dutině mezi zasklením ohřívá a je ventilátorem vháněn do labyrintu zdvojené akumulační zdi vyzděné z lícových cihel (obr. 2), které předává teplo. Na vnějším povrchu zdi se potom zvýšení teploty projeví až s určitým časovým odstupem ve večerních hodinách. Ventilátor je automaticky spínán termostatem podle teploty v horní části kolektoru.
Jako doplňkový (bivalentní) záložní zdroj tepla je do akumulační zdi vestavěna krbová jednoplášťová vložka, s maximálním topným výkonem 12 kW. Originální konstrukce zakrytování se dvěma uzavíracími klapkami zajišťuje automatické přepnutí režimu vytápění ze standardní prostorové cirkulace na uzavřený hypokaustenický okruh přes zdvojenou zeď s mimořádně vysokou akumulační schopností. Lehce demontovatelný kryt navíc umožňuje jednoduché čistění povrchu krbové vložky, což v běžných instalacích klasicky obezděných vložek je vyloučené a dochází k zdravotně závažnému termickému přepalování usazeného prachu na povrchu vložky s teplotou přes 180° C a následnému přenosu škodlivin do cirkulujícího vzduchu.
Pro sezónní ohřev teplé užitkové vody jsou ve střeše objektu se sklonem 38° osazeny integrované solární vakuové kolektory s plochou 6,8 m2. Kolektory zajišťují dostatečný zdroj pro přípravu teplé užitkové vody pro dvoučlennou domácnost a ohřev vnitřního bazénu, v období duben až říjen prakticky bez dalšího dohřevu.
Solární zisky jsou akumulovány do integrovaného zásobníku tepla typu IZT o obsahu 950 litrů, s vestavěnou vložkou solárního výměníku, elektrospirálami záložního ohřevu a horní vložkou průtočného ohřevu teplé užitkové vody. Zároveň je do integrovaného zásobníku připojen i zplyňovací dřevokotel. Tím se zásobník stává trivalentním energetickým zdrojem s výrazným rozvrstvením teploty po výšce velkokapacitní nádrže, což je pak zásadním přínosem pro zvýšení bezpečnosti proti přehřátí, zvýšení tepelné kapacity pro překlenutí období bez slunečního svitu a pro zvýšení účinnosti solárního systému při ohřevu výrazně chladnější spodní části zásobníku.
Zcela progresivně je řešen i vlastní ohřev teplé užitkové vody. Ta se ohřívá průtočným způsobem ve vestavěné horní spirálové vložce, která bezpečně vykrývá požadovaný odběr pro domácnost i při ekonomicky výhodné nižší teplotě topné vody v zásobníku 40° až 45° C. Zásadním přínosem průtočného ohřevu je vyloučení rizika výskytu bakterie Legionella Pneumophila a usazenin agresivních kalů, které jsou průvodním jevem u všech klasických zásobníků.
Energetický systém celého domu je trvale monitorován digitální ústřednou COMET se 16-ti výstupy a následně vyhodnocován.