Dátum: 16.09.2004
Na jubilejním 15. stavebním veletrhu FOR-ARCH 2004 za účasti více než 1000 vystavovatelů získala nejprestižnější ocenění GRAND PRIX česká firma ATREA s.r.o.
Cena byla udělena za nový výrobek firmy - "Teplovzdušná větrací a vytápěcí jednotka DUPLEX RC", která je určena pro dvouzónové teplovzdušné vytápění a větrání moderních nízkoenergetických a pasivních obytných staveb.

Na jubilejním 15. stavebním veletrhu FOR-ARCH 2004 za účasti více než 1000 vystavovatelů získala nejprestižnější ocenění GRAND PRIX česká firma ATREA s.r.o.
Cena byla udělena za nový výrobek firmy - "Teplovzdušná větrací a vytápěcí jednotka DUPLEX RC", která je určena pro dvouzónové teplovzdušné vytápění a větrání moderních nízkoenergetických a pasivních obytných staveb.

Popis jednotky DUPLEX RC
Originální patentovaná konstrukce jednotky zajišťuje primární teplovzdušné vytápění s řízeným větráním obytných místností a současně sekundární odvětrání sociálních příslušenství domu s 90% využitím tepla z odváděného vzduchu rekuperací. Podle nastavení pracuje v 5-ti provozních režimech od rovnotlakého větrání až po letní chlazení.
Podle provedených průzkumů při patentových rešerších a v zahraniční literatuře neexistuje ve světě obdobný výrobek s deklarovanými funkčními parametry.
Jednotka DUPLEC RC je hlavní součástí integrovaného energetického systému v nízkoenergetických budovách (vytápění, chlazení, větrání, odvlhčování, využití a distribuce pasivních i aktivních solárních zisků).

Komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla - všeobecný popis
Princip moderního a ekonomického systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě:
 • primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění, zároveň s řízeným podílem čerstvého vzduchu a rekuperací tepla s přívodem podlahovými mřížkami do každé obytné místnosti
 • sekundární okruh zajišťuje zcela oddělené odvětrání sociálních zařízení, kuchyní, případně šaten s rekuperací tepla
Provozní režimy vytápění, větrání a chlazení
K jednotce se dodává regulátor CP, na kterém je možné zvolit požadavky na mikroklima domu:
 • rovnotlaké větrání s rekuperací tepla
 • teplovzdušné cirkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperací
 • teplovzdušné cirkulační vytápění (s nárazovým větráním)
 • podtlakové větrání sociálních zařízení s přívodem předehřátého vzduchu
 • přetlakové letní větrání (hlavně noční "předchlazení") případně chlazení s přívodem vzduchu přes zemní registr
Technické řešení a funkce vzduchotechnického systému
 • cirkulační a čerstvý vzduch do obytných místností se standardně rozvádí jednotlivými plochými vzduchovody z pozinkovaného plechu rozměru 200 x 50 mm, uloženými v tepelně - izolační vrstvě podlahy
 • cirkulační vzduch z jednotlivých místností se odvádí pod dveřmi bez prahů do předsíně, či chodby
 • v jednotce se cirkulační a čerstvý vzduch filtruje na filtru G4 s účinností až 94 %, ohřívá v teplovodním výměníku a radiálním ventilátorem se rozvádí přes tlumiče hluku zpět do obytných místností
 • v jednotce se do cirkulujícího vzduchu současně přimísí v nastavitelném poměru čerstvý vzduch, který se přivádí z fasády nebo zemního registru přes předfiltr a předehřívá v rekuperačním výměníku s účinností až 90 %
 • odpadní vzduch ze sociálních zařízení a vodní pára z kuchyní se trvale (případně nárazově) odvádí odsávacími ventily a kruhovými rozvody průměru 100 až 160 mm přivádí k jednotce, kde v rekuperačním výměníku předává teplo čerstvému vzduchu
 • odsávací digestoře nad sporáky se navrhují jako cirkulační s uhlíkovými filtry pro zachycení pachů, s nastavitelným výkonem 150 až 450 m3/h
 • regulaci vzduchových výkonů a tím i teplot v jednotlivých místnostech zajišťují ručně uzavíratelné klapky v podlahových vyústkách rozměru 250 x 100 mm
 • zvýšení teploty v koupelnách se řeší instalací topných žebříků s teplovodním nebo elektrickým ohřevem, případně instalací podlahového vytápění (např. topné folie)
 • kompaktní jednotka DUPLEX RC se umísťuje do prostoru šaten, komor nebo příslušenství
 • pro nízkoenergetické rodinné domy se doporučuje dodržet intenzitu prostorového větrání n = 0,3 (h-1), která při trvalém provozu zajistí komfortní kvalitu vzduchu v celé budově při dávce cca 25 m3/h čerstvého vzduchu na osobu (Pettenkoferovo kriterium)
 • podlahové ploché vzduchovody se dimenzují na průtok vzduchu max. 80 m3/h (při rychlosti proudění maximálně 2,0 m/s). Při teplotním spádu cirkulujícího vzduchu maximálně 45/20 °C se pak přivádí do místností každým vzduchovodem topný výkon max. 600 W
 • pro návrh VZT rozvodů a šachet nutno dodržet ČSN 730872 - ochrana staveb proti šíření požárů VZT zařízeními

Energetické soustavy rodinného domu
Společnost ATREA zpracovala kompletní varianty energetických systémů vhodných pro nízkoenergetické i pasivní rodinné a bytové domy a bazény.
Podle konkrétního domu a preferencí investora je možné zapojit jednotky DUPLEX se všemi zdroji tepla (elektrické kotle, plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy a pod.), v odůvodněných případech se systém doplňuje i integrovanými zásobníky tepla IZT.

Ekologická a energetická výhodnost výrobku
 • úspora tepla při větrání až 90 % (speciální protiproudý rekuperační výměník)
 • dokonalé využití pasivních solárních zisků a interních zisků rozvodem v celém objektu, kdy zabraňuje přehřívání jednotlivých místností
 • zajištění dokonalé hygieny ovzduší v domech (optimální vlhkost, CO2, odéry)
 • vyloučení rizika tvorby plísní v domech
 • dokonalá filtrace přiváděného vzduchu
 • účinné "pasivní chlazení" s využitím zemního registru

Zemní registr
Zemní registr (ZR) je určen k přirozenému klimatizování (chlazení) objektů v letním období a pro předehřev větracího vzduchu v topném období. Zároveň chrání rekuperační výměník před namrzáním.
Zemní registr se skládá z potrubí vedeného v zemi v délce 20 až 25 m, vstupní šachty a nadzemního krytu šachty s filtrem. V zimě při venkovní teplotě -15 °C se přiváděný vzduch ohřívá průchodem potrubím zemního registru na + 2 až + 5 °C, v létě se naopak venkovní vzduch ochlazuje z + 32 °C na +19 až + 22 °C.
Divize "Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů a bytů"
Systém teplovzdušného vytápění a větrání, respektující nejnovější poznatky v oblasti úspor energií a vnitřního mikroklimatu, si nachází stále více příznivců nejen mezi stavebníky, ale i mezi architekty, projektanty a vůbec všemi zastánci tzv. zdravého a na energii nenáročného bydlení.
V této oblasti nabízí společnost ATREA již od roku 1992 specializované větrací jednotky - jedná se například o jednotky DUPLEX 185 až 600 a DUPLEX EC.
V roce 1999 byla zavedena do výroby zcela nová, patentovaná koncepce dvouzónových jednotek pro teplovzdušné vytápění a větrání s označením DUPLEX RD. Současně byl uveden na trh ucelený systém pro integrované teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů skládající se z potrubí, tvarovek, výústek, rozdělovacích komor a v neposlední řadě i integrovaných zásobníků tepla IZT. Následně vznikla i specializovaná divize.
Tato divize poskytuje zájemcům, projektantům, montážním firmám, investorům a architektům komplexní technické poradenství v oboru teplovzdušného vytápění a energeticky úsporné výstavby - vydává projekční podklady, vzorová řešení, školí a zpracovává kompletní energetické studie.
V roce 2003 byly představeny nové jednotky řady DUPLEX RB a o rok později jednotka DUPLEX RC. Rozšířila se tak možnost použít systém i na teplovzdušné vytápění pasivních rodinných domů a nízko-energetických bytových objektů.
Velmi perspektivním a zákazníky přivítaným krokem se ukázalo rozšíření sortimentu o větrání a teplovzdušné vytápění menších bazénů, především v rodinných domech.